گروه صنعتی اتحاد 
تولید كننده انواع شیرآلات گاز و آب "از سال 1354"